Sign up for our mailing list.

Billí Scoile

EOLAS MAIDIR LE BILLÍ SCOILE 2018– 2019 

A Thuismitheoir,

Is é €85 in aghaidh an pháiste an bille scoile don scoilbhliain seo.

Clúdaíonn an méid seo gach téacsleabhar, costaisí fótóchóipeála, comhfhreagrais & poist, fearais ealaíne/céird, trialacha measúnaithe, ceachtanna rince, dialann scoile AGUS an chéad charn cóipleabhair, pinn, pinnluaidhí, rialóir &rl.

is féidir an bille a íoc ina iomlán idir seo agus deireadh Mheán Fómhair nó i nglasíocaí mar seo a leanas:

€25     roimh/ar     Aoine    27  Meán Fómhair 2018

€20     roimh/ar     Aoine     22  Samhain 2018

€20     roimh/ar     Aoine     15  Márta 2019

€20     roimh/ar     Aoine     24  Bealtaine 2019

Má roghnaíonn tú an córas glasíocaíochta seo cuirfear i gcuimhne duit seachtain roimh na dátaí thuasluaite.

Tá scéim cíosleabhair i bheidhm sa scoil ó 1981.  Faoin scéim seo ceannaíonn an scoil na téacsleabhair ar fad agus tugtar dona páistí ar cíos don bhliain iad.  Coiglíonn an scéim seo airgead substaintiúil ar chlainn.  Faraoir, le blianta beaga anuas ní hionann an caitheachas ar leabhair &rl agus an t-airgead a thagann isteach.  Dá dheasca sin tá fiacha na scoile ag dul i méid ó bhliain go bliain.  Chun deimhin a dhéanamh de go n-éiríonn lenár scéim cíosleabhair tá sé rí-thábhachtach go ndéanann gach clann a cuid.  Féachfaidh an fhoireann teagaisc chuige go gcoimeádfaí smacht ar chaiteachas ar scéimeanna leabhair léitheoireachta agus téacs eile.  Táimid sásta go bhfuil ár mbillí scoile thar a bheith réasúnta nuair a chuirtear i gcomparáid le billí scoileanna eile.

Is go dtí Kate, rúnaí na scoile, atá an t-airgead seo le h-íoc.

  • Spreag do pháiste chun aire ceart a thabhairt dá c(h)uid leabhair scoile.  Caithfidh tuismitheoirí íoc as aon leabhar caillte nó loitithe.

Táimid an-bhuíoch as ucht bhur dtacaíochta dár scéim cíosleabhair.

 

INFORMATION RE: SCHOOL BOOK BILL 2018 – 2019

 

Dear Parent,

The school bill per child for the forthcoming schoolyear is €85.

This amount covers all your child’s textbooks, photocopying charges, correspondence & postage costs, art & craft materials, assessment tests, dancing lessons, homework diary and the first set of copybooks, pens, pencils, ruler etc.

 The bill may be paid in total between now and the end of September or in installments as follows:

            €25     before/on     Friday     27 September 2018

            €20     before/on     Friday     22 November 2018

            €20     before/on     Friday     15 March 2019

            €20     before/on     Friday     24 May 2019

If you choose to pay by installment a reminder will be sent a week before each of the above dates.

Scoil an tSeachtar Laoch has operated a book rental scheme since 1981.  Under this scheme the school purchases all textbooks required and rents them to the children for the year.  This results in substantial savings for all families.  However, in recent years, the expenditure on books etc. is not matched by the income received resulting in a considerable debt for the school.  In order for the book rental scheme to succeed it is vital that each family makes its contribution.  The teaching staff will continue to monitor reading schemes and other subject textbooks and materials in an effort to keep costs to a minimum.  We are confident that our school bills compare very favourably with those of other schools.

This money should be paid to our school secretary, Kate.

  • Please encourage your child to take good care of his/her schoolbooks.  Any lost or damaged textbooks will have to be replaced and that cost borne by the parent.

Your support for our rental scheme is very much appreciated.